Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW ON-LINE W SKLEPIE

INTERNETOWYM POD ADRESEM SKLEP.AVISA.PL


I. Słowniczek pojęć

 1. Avisa/Sprzedawca – Avisa A. Kujawa L. Kujawa sp.j. z siedzibą w Fastach, ul. Skrajna 1, 15-694 Białystok, adres do korespondencji: Skrajna 1 Fasty, 15-694 Białystok.

 2. Moduł – moduł sklepu internetowego sklep.avisa.pl przeznaczony do zakupu towarów on-line.

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sklep Avisa;

 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 5. Zamawiający/Klient – osoba fizyczna i lub prawna dokonująca zakupu Towarów on-line, drogą telefoniczną lub elektroniczną w serwisie sklep.avisa.pl.

 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 8. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 10. Sklep internetowy (Sklep Avisa) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.avisa.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklep Avisa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.avisa.pl.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. 3. Sklep internetowy Sklep Avisa, działający pod adresem sklep.avisa.pl, prowadzony jest przez AVISA A.Kujawa, L. Kujawa Spółka Jawna, Fasty ul. Skrajna 1,, 15-694, Białystok, NIP: 9661737067, REGON: 052240962, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000021130.

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
  - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 5. Sklep Avisa świadczy usługi zakupu towarów on-line, drogą elektroniczną w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Module i umieszczenie zmienionego Regulaminu w Module. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw Zamawiającego wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

 6. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia towaru on-line, drogą telefoniczną lub elektroniczną Zamawiający otrzyma z systemu potwierdzenie dokonania Zamówienia przesłane pocztą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres email ze wskazaniem nr zamówienia, liczbą zamówionych towarów oraz wartości zamówionych towarów.

 7. Przed skorzystaniem z procesu zakupu za pośrednictwem Modułu, Zamawiający powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i akceptacji jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w oknie otwieranym automatycznie w Module, a następnie dokonać Zamówienia.

 8. W celu dokonania zakupu towarów za pośrednictwem Modułu, Zamawiający powinien dysponować przeglądarką Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji. 

 9. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Avisa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.avisa.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zakup towarów indywidulanych i/lub grupowych online

 1. Zakupu towarów można dokonywać on-line za pośrednictwem Modułu.

 2. Przy zakupie towarów on-line, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.

 3. Towary pozostają własnością Sprzedającego do czasu odnotowania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Zamawiającego.

 4. Ceny towarów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania wybrać opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

 5. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności zgodnie z ust. 3 i 5 towar zostanie przesłany na podany adres w przeciągu 3 dni roboczych lub gotowy do odbioru osobistego. W momencie odbioru prosimy o sprawdzenie towaru przy kurierze lub osobie wydającej towar.

 6. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

 7. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

 8. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 9. Sklep Avisa może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  - dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  - dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Avisa za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklep Avisa.

 10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklep Avisa

 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklep Avisa,
  - korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV Procedura zakupu towarów

 1. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu Avisa sklep.avisa.pl w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 2. Oferta Sklepu jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć prawidłowe wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie Sklepu Avisa – sklep.avisa.pl. Avisa nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza, bądź nieprawidłowe dokonanie płatności przez Klienta.

 4. Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

 5. Jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z nie przyjęciem zamówienia do realizacji. Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane elektroniczne poprzez skontaktowanie się z Sprzedawcą pod adresem sklep@avisa.pl

 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

 8. Zamówienia można dokonywać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienie złożone po godzinie 15 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń od godziny 8 następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień zawierających większą liczbę produktów Avisa  zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym terminie niż przewidziany w regulaminie, po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą e-mail na adres mailowy Klienta.

 9. W przypadku wysłania Towaru za pobraniem, utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar dokumentu sprzedaży.

 10. W przypadku opłacenia Towaru online, potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez wiadomość mailową na adres podany przez Klienta. Dokument sprzedaży załączony jest w mailu.

 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.avisa.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.V. Płatności, realizacja zamówienia za towar

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklep.avisa.pl.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  - przelewem,
  - za pobraniem,
  - płatnością w systemie PayPal,
  - płatnością w systemie Dotpay,
  Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

 3. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

 4. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedającego.

 5. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego na adres email Klienta.VI. Wysyłka i odbiór zamówień

 1. Zamówienia realizowane są w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Termin ten nie obejmuje czasu niezbędnego na dostawę.

 2. Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Podczas zatwierdzania zamówienia Klient wybiera formę płatności i wysyłki. Koszt przesyłki na terenie Polski podany jest przy tworzeniu zamówienia i dodawany jest do kwoty zamówienia.

 3. Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni. W przypadku, gdy w chwili złożenia zamówienia w magazynie Avisa znajduje się zamawiany produkt, termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Opłaty za dostawę są naliczane indywidualnie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera lub wydającej towar. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera lub wydającego towar i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najprędzej na adres e-mail sklep@avisa.pl Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej.

VII. Procedury reklamacji towaru

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego Klienta na warunkach określonych  ustawą  kodeks cywilny, ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 210) – to jest w okresie dwóch lat od daty wydania rzeczy. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres Sprzedawcy: Avisa A. Kujawa L. Kujawa sp.j. ul Skrajna 1 Fasty, 15-694 Białystok.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr paragonu, rodzaj i datę wystąpienia niezgodności towaru z umową.

 3. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych towarów.

 5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

a) Avisa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

b) Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Avisa.

c) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Avisa Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres sklep@avisa.pl

d) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Avisa.

VIII Uprawnienie i procedury odstąpienia od umowy zakupu towaru

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie – którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem - w terminie 14 dni, wysyłając je na adres Sprzedawcy drogą e-mailową na adres sklep@avisa.pl lub adres siedziby Avisa A. Kujawa L. Kujawa sp.j., ul Skrajna 1 Fasty, 15-694 Białystok. Termin 14-dniowy liczy się od dnia odebrania towaru.

 2. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wskazanego powyżej. Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Avisa A. Kujawa L. Kujawa sp.j. ma obowiązek niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy, zwykły oferowany przez Sklep sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosowany jest ten sam środek płatności, którym posłużył się Klient podczas transakcji zakupu, chyba że jednoznacznie Sklep Avisa uzgodni z Klientem inny środek płatności. Sklep nie naliczy Klientowi za to jakichkolwiek opłat. Avisa A. Kujawa L. Kujawa sp.j. może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że towar został do Avisa A. Kujawa L. Kujawa sp.j. wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Klienta do zapłaty. W przypadku zapłaty przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na konto karty kredytowej.

 4. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, bez względu na to, czy zostało ono dokonane za pośrednictwem poczty czy w formie elektronicznej przewidzianej w ust. 3 powyżej, Sklep Avisa potwierdzi otrzymanie oświadczenia Klienta

 5. Odstępując od umowy sprzedaży towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: Avisa A. Kujawa L. Kujawa sp.j., ul Skrajna 1 Fasty, 15-694 Białystok, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin uważa się za dochowany, jeśli towar został wysłany przed upływem 14 dni.

 6. Za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania takiej rzeczy odpowiada Klient. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient może normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych

IX. Reklamacje dotyczące procesu zakupu towarów on-line oraz jakości usług świadczonych przez Avisę

 1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu towarów on-line oraz jakości usług świadczonych przez Sprzedawca wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@avisa.pl lub pisząc do Avisa A. Kujawa L. Kujawa sp.j., ul Skrajna 1 Fasty, 15-694 Białystok, z dopiskiem Reklamacja, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.

 2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.

 3. Sprzedawca nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.

 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Avisę reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 210).


X. Zwrot i wymiana towarów 1. Zakupione towary nie podlegają zwrotowi ani wymianie na towary w innej cenie.

 2. Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 poz. 134, 730, 1495), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z zakupem towaru, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

XI. Ochrona danych osobowych

 1. W trakcie procesu zakupu towarów, drogą telefoniczną lub elektroniczną na wskazany adres e-mail, Zamawiający przekazywać będzie Sprzedawcy swoje dane osobowe.

 2. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Avisa A. Kujawa L. Kujawa sp.j., ul. Skrajna 1 Fasty, 15-694, adres do korespondencji: ul. Skrajna 1 Fasty, 15-694, wpisanym do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000211301, NIP 9661737067 i REGON 052240962. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: rdo@avisa.pl.

 3. Avisa wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: rdo@avisa.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 4. Podane dane osobowe (imię i nazwisko lub firma, pod którą działa, adres email, nr telefonu) będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy zakupu towarów, o których mowa w niniejszym regulaminie, jak również po zarejestrowaniu konta w celu składania kolejnych zamówień poprzez korzystanie z Modułu do sprzedaży towarów na stronie internetowej.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi umożliwiającej składanie kolejnych zamówień - w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 6. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Avisy, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane ze sprzedażą oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Sprzedawcą wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami o rachunkowości w odniesieniu do osób, które zakupiły towar online, a w przypadku braku realizacji sprzedaży przez użytkownika posiadającego konto w Module przez okres 2 lat od ostatniego logowania na swoje konto.

 8. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 9. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Sprzedawcy danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.

 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Sprzedawcą lub z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 2 i 3.

 11. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi realizację umowy zakupu towarów online.

 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.

 14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

XII . Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup towarów. Avisa nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Modułu zakupu towarów on-line, zamieszczonego na stronie www.sklep.avisa.pl prosimy o niezwłoczny kontakt na adres e-mail: sklep@avisa.pl.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towary uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.

 4. Zamawiający przy zakupie towarów on-line zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nie przesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.

 5. Dokonywanie zakupu on-line za pośrednictwem Modułu nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet lub operatora telefonicznego, który to koszt ponosi Zamawiający, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu lub operatora, z którego usług korzysta Zamawiający. Zakup towaru może wiązać się z kosztami dostawy, w zależności od wybranego sposobu dostawy towaru.

 6. Niniejszy Regulamin zakupu towarów on-line dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.avisa.pl.

 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 Załącznik nr 1

 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować  Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Avisa A. Kujawa L. Kujawa sp.j., ul Skrajna 1 Fasty, 15-694 Białystok lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@avisa.pl.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat AVISA A.Kujawa, L. Kujawa Spółka Jawna, Fasty ul. Skrajna 1, 15-694 Białystok , sklep@avisa.pl , Telefon: 604091214

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy (należy wpisać numer dokumentu zakupu tj. ………………) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zakupionego w dniu. . . . . . . . . . . . . . . .
Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł
(słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Podpis klienta

 

 

Do pobrania - Odstąpienie od umowy

 

pixel