Regulamin konkursu „Avisa na Dzień Ojca” na Facebooku

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) jest Avisa A.Kujawa, L.Kujawa spółka jawna, z siedzibą pod adresem: Skrajna 1, 15-694 Białystok, Fasty, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211301, posiadająca NIP: 9661737067 (dalej: „Organizator”)

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Avisa na Dzień Ojca” dalej „Regulamin”).

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisem Facebook oraz Instagram ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.

4. Udział w Konkursie jest niezależny od zakupu towaru w sklepie Organizatora. Zakup towaru w sklepie Organizatora nie daje żadnych korzyści związanych z Konkursem.

 

§ 2 Czas trwania Konkuru

 

Konkurs trwa od dnia 09.06.2020 r. do dnia 22.06.2020 r., do godziny 23.59 , (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 23.06.2020 r. na profilu https://www.facebook.com/AvisaAccessories 

 

§ 3 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 

1. W Konkursie mogą brać udział zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnie osoby fizyczne. Uczestnikami Konkursu mogą być w/w osoby, które posiadają profil na Facebooku https://www.facebook.com, zgodny z regulaminem tego portalu (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”).

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

 

1. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na tablicy fanpage Avisa Auto Akcesoria: https://www.facebook.com/AvisaAccessories

2. Zadaniem Uczestnika Konkursu („Zadanie konkursowe”) jest dodanie w komentarzu posta konkursowego zdjęcia spełniającego wszystkie poniższe kryteria:

- na zdjęciu muszą znaleźć się co najmniej 2 osoby - w tym Ojciec i jego dziecko

- zdjęcie musi obrazować co najmniej 1 auto w dowolnej scenerii, ukazujące kreatywną interpretację wspólnego zamiłowania do samochodów Ojca z dzieckiem

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Zadania konkursowe, które: a. są związane z tematyką konkursu; b. nie zawierają treści niedopuszczalnych lub niewłaściwych – tekstów lub obrazów naruszających prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści); c. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie; d. Zadania Konkursowe zawierające treści reklamowe dotyczące innych niż Organizatora podmiotów, w tym w szczególności podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora.

4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą administratorzy fanpage. Wszelkie komentarze zawierające prace niezgodne z regulaminem konkursu zostaną niezwłocznie usunięte.

5. Zadania konkursowe zamieszczone po 22.06.2020r.  nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

6. Uczestnik może wielokrotnie wysyłać zadanie konkursowe, może jednak zostać nagrodzony wyłącznie raz.

7. Zadanie konkursowe będzie oceniane przez Komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą:

a. Magdalena Otapowicz 

b. Rafał Rutkowski

8. Komisja może nagrodzić 3 osoby, których prace uzna za najciekawsze (dalej: „Zwycięzcy”). Organizator zastrzega sobie jednak prawo do nie przyznania wszystkich nagród przygotowanych w konkursie, jeżeli Komisja uzna, że Zadań konkursowych spełniających warunki przyznania nagrody jest mniej niż 3.

9. Przy wyborze Zwycięzców brane będą pod uwagę w szczególności: kreatywność opublikowanego Zadania Konkursowego oraz jej dopasowanie do tematyki konkursu.

10. Uczestnik zgłaszając Zadanie do Konkursu zgadza się na opublikowanie go na stronie konkursu, pod adresem: https://www.facebook.com/AvisaAccessories oraz na wykorzystanie w komunikacji promocyjnej firmy Avisa Sp.J.

11. Uczestnik otrzyma informację o przyznaniu nagrody poprzez opublikowanie posta zawierającej listę zwycięzców w na Facebooku https://www.facebook.com/AvisaAccessories

 

§ 5 Nagrody

 

1. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 Zwycięzców . Nagrodami w konkursie są Vouchery do wykorzystania w sklepie internetowym Avisa https://sklep.avisa.pl/   w wysokości 300, 200 i 100 zł brutto, kolejno za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Konkursie.

2. Nagrody zostaną przekazane w formie kodów rabatowych.

3. Nagrody w Konkursie nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.

4. Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody otrzymane w Konkursie podlegają opodatkowaniu, za które odpowiada Uczestnik Konkursu.

5. Organizator zastrzega, iż nagrody zostaną wydawane w ciągu 3 dni od otrzymania pełnych danych od zwycięzcy konkursu.

6. Aby odebrać nagrodę uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem nagrody poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook (wiadomość prywatna).

7. Aby odebrać nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi adresu e-mail poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wygranej. W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków lub podania nieprawidłowych lub niepełnych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.  

 

§ 6 Prawa własności intelektualnej do Prac konkursowych

 

1. Uczestnik z chwilą przesłania Zadania konkursowego udziela Organizatorowi nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji do korzystania i rozpowszechniania autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Zadań konkursowych lub wizerunku w nim umieszczonego, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach promocyjnych Organizatora w kanałach social media, tj. w szczególności na profilach Avisa Sp.J. na Facebooku.

2. Poprzez zgłoszenie Zadania konkursowego Uczestnik oświadcza, że:

a. przysługuje mu odpowiednio wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zadania konkursowego lub prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osób w nich przedstawionych, chyba że Zadanie konkursowe przedstawia osoby stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza itp.;

b. Zadanie konkursowe nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;

c. bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem przez Organizatora,

d. wyraża zgodę na oznaczenie Zadania konkursowego imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub też udostępniania ich anonimowo w zależności od decyzji Organizatora,

e. powierza Organizatorowi sprawowanie w jego imieniu nadzoru autorskiego nad rozpowszechnieniem Zadania konkursowego.

3. Warunkiem odbioru nagrody przez Uczestnika jest przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich i praw zależnych do Zadania konkursowegooraz prawa do korzystania i rozpowszechniania wizerunku/ów przedstawionych w Zadania konkursowegodotyczące nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania z Zadania konkursowego, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;

b. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;

c. publiczne wystawienie lub wyświetlenie,

d. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;

e. wprowadzanie do pamięci komputera;

f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

g. najem lub użyczanie oryginału lub egzemplarzy;

4. wykorzystywanie Zadania konkursowegow całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej. Z momentem, o którym mowa w ustępie 1 i 3, Uczestnik:

a. udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Zadania konkursowegow rozumieniu art. 2 Ustawy, jak również przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich;

b. wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie zmian, przeróbek i innych modyfikacji Zadania konkursowego, jak również poszczególnych jego części, zarówno o charakterze twórczym i nietwórczym;

c. przenosi na Organizatora prawo do tłumaczenia Utworu na dowolny język oraz do korzystania, utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i rozporządzania Utworu lub jego częściami także w wersji przetłumaczonej.

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Avisa A.Kujawa, L.Kujawa spółka jawna, z siedzibą pod adresem: Skrajna 1, 15-694 Białystok, Fasty z dopiskiem „Reklamacja –konkurs Dzień Ojca”

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Decyduje data stempla pocztowego – data nadania.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzonym Konkursem. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w Konkursie lub uzyskanie Nagrody i potwierdza, poprzez nadesłanie Zadania konkursowego, że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

2. Zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności dotyczące przetwarzania i ochrony danych dostępne w Serwisie Facebook

 

§ 9 Dodatkowe informacje

 

1. W razie zaistnienia sporu związanego z Konkursem Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Uczestnik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego z Konkursem. 

b. Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu związanego z Konkursem.

c. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu związanego z Konkursem korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§10 Prawo odstąpienia od Konkursu

 

1. Uczestnik, który otrzymał nagrodę, może odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania nagrody bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 5 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Podpisane oświadczenie o odstąpieniu od Konkursu może zostać złożone na przykład: a. pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu, b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@avisa.pl jako załącznik do wiadomości mailowej.

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) dostępnej pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827. Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Uczestnik jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Konkursu zwrócić nagrodę lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Organizatora do odbioru, chyba że Organizator zaproponował, że sam odbierze nagrodę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie nagrody na adres Organizatora przed jego upływem.

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości nagrody będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania nagrody. 5. Uczestnik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu nagrody na adres Organizatora.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu Avisa pod adresem: https://sklep.avisa.pl/Regulamin-konkursu-Avisa-na-Dzien-Ojca-na-Facebooku-ccms-pol-31.html (w pliku PDF: https://sklep.avisa.pl/data/include/cms//Regulamin_Konkursu-Avisa_na_Dzie_Ojca.pdf) Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.

2. Oprócz niniejszego Regulaminu, relację pomiędzy Organizatorem, Organizatorem, Uczestnikiem a Serwisem Facebook określa „Regulamin” Serwisu Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Konkursu, trudności w dostępie do Strony Konkursu, które mogą być wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się on posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności jego dostawców Internetu.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i celami Konkursu, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonym do pierwotnych jej postanowień.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540.).  

pixel